ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ITA) : ศูนย์คอมฯ สวท.มรย.

29 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

วันที่ 29 ม.ค.67 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ITA) มีประเด็นการประชุมแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
1. ทบทวนตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของบุคลากร 2. การดำเนินงานของ ISO ออกเกณ์การประเมินโดยสำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อเป็นการปฏิบัติร่วมกันตามมาตรฐานที่กำหนด
3. ปรับปรุงหรือ update ไฟล์ TOR ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและประเมินความสำเร็จของการปฏิบัติงาน 4. ปฏิทินการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน 1/2567 สามารถนำผลการปฏิบัติงานในรอบที่ผ่านมาของเดือนกันยายน 2566 ได้ 5. แนวทางการแนบเอกสารเพื่อประกอบการประเมิน ในรูปแบบเอกสาร Google Doc และให้มีการรายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานในระบบ compertency 6. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม ให้มีการ update ร่วมกัน

วาระอื่น ๆ  เสนอให้มีการประชุมรายงานปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยให้อธิการบดีเป็นประธาน และมอบหมายนายภูริเดช หอมจันทร์ ช่วยงานในส่วนของการพัฒนาระบบ มคอ. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ต่อไป