นำเสนอผลการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ERP (การเงิน พัสดุ และติดตามผลดำเนินโครงการ/กิจกรรม) : สวท. มรย.

5 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.67 เวลา 09.30-12.00 น. ทีมงานพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร yru erp นำโดยนายทวีวุฒิ นากอหม๊ะ รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงพื้นที่เพื่อรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอผลการพัฒนาและปรับปรุงระบบการเงิน (ใบตั้งหนี้/ใบสำคัญจ่ายและอืนๆ) ระบบพัสดุ (ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา และรายงานวัสดุ) และติดตามผลดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่ละไตรมาส วันที่ 4 , 5 ม.ค. 67 ณ สำนักงานการคลัง งานพัสดุ และกองนโยบายและแผนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา