อบรมหลักสูตรติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพ

8 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 66 (เวลา 09.00-16.00 น.) ได้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (กิจกรรมเสริมอาชีพ) หลักสูตรระยะสั้น ฝึกอบรมหลักสูตรติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 4-5, 11 พ.ย. 66 จำนวน 18 ชม. (วิทยากร : นายอัสลัม เลิศอริยะพงศ์กุล) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 20 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-304 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา