ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ITA) : ศูนย์คอมฯ สวท.

1 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.66 ได้มีการประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ITA) ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาราชภัฏยะลา
เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัด KPI การปฏิบัติงานของบุคลากร ในรอบการประเมิน 1/2567 ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 ห้อง 509 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา