อบรมหลักสูตรถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอเพื่อสร้าง Content ออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพ

9 กรกฎาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 66 (เวลา 09.00-16.00 น.) ได้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพ หลักสูตรถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอเพื่อสร้าง Content ออนไลน์  ระหว่างวันที่ 9, 16, 23 ก.ค. 66 จำนวน 18 ชม. (วิทยากร : นายภูริเดช หอมจันทร์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 26 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-304 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา