อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรออกแบบ infographic สื่อโฆษณาออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพ

9 กรกฎาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 66 (เวลา 09.00-16.00 น.) ได้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพ หลักสูตรออกแบบ infographic สื่อโฆษณาออนไลน์ (วิทยากร : นางสาวฟาติน สะนิ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 24 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-304 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา