รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP

7 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.66 ห้องประชุม 25-201 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดประชุมเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP โดยมีโมดูลงบนอกฯ และรายงานเดินทางไปราชการ โดยมีคุณประภาพรรณ เชิงสูงเนิน บุคลากรหน่วยงานสถาบันวิจัยฯ ผู้ให้ข้อมูล และบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ (ทีมงานพัฒนา) เก็บรวบรวมข้อมูลตามความต้องการนำไปพัฒนาระบบให้บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติงานต่อไป