ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลดิจิทัลสำหรับนักศึกษา มรย.

6 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.66 ได้มีการเชิญคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษา มรย. เข้าร่่วมประชุม (ออนไลน์) เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน และจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสำหรับอบรม วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร การประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการอบรม แบบประเมินความพึงพอใจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ นางสาวฟาติน สะนิ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 18 คน