ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมระบบ YRU Service เพื่อให้บริการงาน สวท.

2 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.66 เวลา 14.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการเชิญหัวหน้างานในหน่วยงานภายในสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมระบบ YRU Service (@YRUSV) เพื่อให้บริการงาน สวท. ณ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ITA) ชั้น 5