ติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปี 2559 เรื่อง พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ทางด้าน ICT ให้กับนักศึกษา ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคยะลา

1 กรกฎาคม 2559 (ฟาติน สะนิ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าไปติดตามผลการดำเนินการโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2559  เรื่อง พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ทางด้าน ICT ให้กับนักศึกษา ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ผลการนำไปใช้ประโยชน์ : นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในรายวิชาโครงงาน โดยทีมงานนักศึกษาได้มีการจัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น ร้านค้าอริสา เน็ตเวิร์ค คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาแดรู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดาสา และเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาได้