ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI) การปฏิบัติงานของบุคลากร ในรอบการประเมิน 1/2567 : สวท.

15 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.66 ได้มีการเชิญบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI) การปฏิบัติงานของบุคลากร ในรอบการประเมิน 1/2567 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 ห้อง 509 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา