บริการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ

9 มิถุนายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

วันนี้(8 มิถุนายน 2559) งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการเว็บไซต์ ให้แก่อาจารย์สุไลมาน หะโมะ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อนำเว็บไซต์ต้นแบบไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ต่อไป

ทั้งนี้หน่วยงานใดสนใจที่จะนำเว็บไซต์ต้นแบบมาใช้ในหน่วยงานสามารถติดต่อได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์  โทร. 073299699 ต่อ 22200