ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบกองบริการการศึกษา : สวท. มรย.

2 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

วันที่ 2 พ.ย.66 ได้มีการเชิญบุคลากรหน่วยงานกองบริการการศึกษาและบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ที่รับผิดชอบ) ศูนย์คอมพิวเตอร์ สวท. โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบกองบริการการศึกษา วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 ห้อง 509 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา