ฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม อบรมปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์และบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานอย่างมืออาชีพ

19 พฤษภาคม 2559 (ฟาติน สะนิ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมการสร้างเว็บไซต์และบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานอามืออาชีพ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 72 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ห้อง 605 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา