เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

19 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวอบรม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


// เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในช่วงเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีหลักสูตรการอบรม ด้งนี้
1. หลักสูตรออกแบบ Infographic สื่อโฆษณาออนไลน์
2. หลักสูตรถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอตลาดออนไลน์เพิ่มยอดขาย
3. หลักสูตรติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
4. หลักสูตรพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสารงานวิจัย
5. หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูล Excel สู่ตลาดธุรกิจ
6. หลักสูตรนักเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (Programmer)
7. พัฒนาระบบ Moblie Applications ในมือถือ

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
1. ตารางอบรมในช่วงเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2566 (สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
2. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 

หมายเหตุ : นักศึกษาเข้าร่วมอบรม ครบ 80% ได้รับเกียรติบัตรรับรอง "ผ่าน" การเข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้น

ติดต่อสอบถามได้ที่ : สำนักวิทยบริการฯ มรย.
1. นางสาวเกดแก้ว ผลผลา     โทร. 073-299699 ต่อ 21000      email : [email protected]        ID Line : 0862921672
2. นางสาวฟาติน สะนิ             โทร. 073-299699 ต่อ 22200      email : [email protected]              ID Line : 0872929139