ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ITA) สวท.

6 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.66 ได้มีการประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ITA) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากรในรอบปี 1/2566
ณ ห้องสำนักงานฯ ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา