ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครั้งที่ 4/2565

21 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 65 ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตาม KPI 1/2566
ณ ห้องสำนักงานฯ ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา