ประชุมวางแผนและเก็บรวบรวมข้อมูล YRU Connect

4 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

วันนี้ (4 พ.ย. 65) เวลา 09.30 - 11.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประชุมร่วมกับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการวางแผนและเก็บรวบรวมข้อมูล YRU Connect ในส่วนของโมดูล ยืมต่อ ค่าบริการ ประวัติการยืม รวมถึงวางแผนการพัฒนาโมดูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อนำไปอยู่ภายในแอปพลิเคชัน YRU Connect  ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ