เข้าร่วมอบรม เรื่อง การใช้งานระบบ YRU Line Application (@Line SV)

31 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 65 เวลา 09.30-10.30 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์  สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดอบรม เรื่อง การใช้งานระบบ YRU Line Application (@Line SV) ให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งเป็นการอบรมการใช้งานระบบการให้บริการ รับแจ้งปัญหา ระบบถาม-ตอบ YRU-Connect (Mobile Application YRU-Connect) รูปแบบออนไลน์ มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 34 คน