ระบบ One Stop Service

17 พฤษภาคม 2559 (ฟาติน สะนิ) มาตรฐานการบริการ

One Stop Services หรือ ศูนย์รวมการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หมายถึง การนำงานทั้งหมดภายในหน่วยงานมารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อให้สามารถรับบริการต่างๆ ได้ ณ ที่แห่งเดียว แทนที่การติดต่อหลายแห่ง ทำให้ได้รับความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย Click