ครั้งที่ 1/2561

28 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ภารกิจตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2561 มีดังนี้

1. นางสาวโซฟีนา ยะขุ ตำแหน่งรักษาการหัวหน้างาน >>ดาวน์โหลดเอกสาร
   - ภาระงานบริหาร

     1. ระดับความสำเร็จที่ได้รับมอบหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
     2. ความสามารถในการบริหารและการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
   - ภาระงานประจำ
    1. ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ
    2. ร้อยละความสำเร็จการวิเคราะห์/พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร YRU-ERP 
  - 
ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   1. ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในองค์กร  
   2. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ (MA) ระบบ One Stop Service 

2. นางสาวฟาติน สะนิ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ >>ดาวน์โหลดเอสาร
  - ภาระงานประจำ

   1. ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ
   2. ระดับความสำเร็จการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและสู่การเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการและการใช้งานเว็บไซต์ (YRU-CMS)
   3. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (Webometric Ranking)
   4. ความสำเร็จของการบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ (นำร่อง) ระดับหลักสูตร
   5. ความสำเร็จของการบริหารจัดการเว็บไซต์ภายในสำนักวิทยบริการฯ ที่เป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
   6. ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมในการปฏิบัติงานเรื่องพัฒนาเว็บไซต์ส่วนบุคคล (YRU-Profile)
   7. ความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ eDocYRU
  - ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   1. ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในองค์กร  
   2. ระดับความสำเร็จในการจัดหารายได้ 

3. นายนิรุซดุดดิน มะเต๊ะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ >>ดาวน์โหลดเอกสาร
  - ภาระงานประจำ
   1. ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ
   2. ร้อยละความสำเร็จการวิเคราะห์/พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (YRU-ERP)  
   3. ร้อยละความสำเร็จการบริหารจัดการ และปรับปรุงระบบ IAU
  - ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   1. ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในองค์กร  
   2. ร้อยละความสำเร็จการบริหารจัดการ และปรับปรุงเว็บไซต์ YRU-CMS ของหน่วยงาน

4. นายอามีร  หะรง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ >>ดาวน์โหลดเอกสาร   
  - ภาระงานประจำ
   1. ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ
   2. ร้อยละความสำเร็จการวิเคราะห์/พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (YRU-ERP) 
   3. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน (Competency and Performance)
   4. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (eDocYRU)
 
 - ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   1. ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในองค์กร  
   2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (YRU-ERP) 

5.  นายไกรทพนธ์ เติมวิจิตขจร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์>>ดาวน์โหลดเอกสาร
  - ภาระงานประจำ
   1. ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ
   2. ร้อยละความสำเร็จการวิเคราะห์/พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (YRU-ERP) 
   3. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการวิจัยและบริการวิชาการ
 
 - ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   1. ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในองค์กร  
   2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (YRU-ERP)