ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการจัดหารายได้ของสวท.

10 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ (08 มกราคม 2562) ได้เชิญผู้รับผิดชอบโครงการจัดหารายได้ของสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์เพื่อการสอนด้วย weebly และโครงการออกแบบและจัดทำ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กรด้วย PowerPoint และ Piktochart เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว