ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินเว็บไซต์หน่วยงาน (ระดับหลักสูตร) : งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ

4 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.62 เวลา 10.30-12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการเชิญคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินเว็บไซต์หน่วยงาน (ระดับหลักสูตร) เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด ณ ห้องสำนักงานฯ ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา