ประชุมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงการใช้งานระบบ eDocYRU ครั้งที่ 2/2561

27 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ได้มีการประชุมรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ eDocYRU รายงานโดยคุณอามีร หะรง ผู้พัฒนาระบบ และคุณฟาติน สะนิ ผู้ดูแลระบบ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ ณ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ