บุคลากร ม.ราชภัฏยะลา อบรมการสร้างและใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบ CMS

21 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

บุคลากร ม.ราชภัฏยะลา อบรมการสร้างและใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบ CMS

วันนี้ (21 ธ.ค. 61) เวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-304 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดอบรมการสร้างและใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบ CMS แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการสร้างและใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบ CMS แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี นางสาวฟาติน สะนิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้แก่บุคลากร การจัดอบรมการสร้างและใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบ CMS แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มีทักษะเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และตามรูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกำหนด