เข้าร่วมอบรมพัฒนาการสื่อสารมิติประชาสัมพันธ์ เทคนิคการเขียนข่าวฯ

20 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

งานประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมพัฒนาการสื่อสารมิติประชาสัมพันธ์ เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (18ธ.ค.61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาการสื่อสารมิติประชาสัมพันธ์ เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณฟาสีย๊ะ อาพิโล๊ะ นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา กรมประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องหลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์/องค์ประกอบการเขียนข่าวและภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และหลักการเขียนบทความ โดยมีบุคลากรจากส่วนราชการภายในคณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางด้านนี้ที่มีความสนใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมพัฒนาการสื่อสารมิติประชาสัมพันธ์ เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจด้านรูปแบบ เทคนิค และวิธีการประชาสัมพันธ์โดยเน้นการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ รวมทั้งสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนการทำงาน ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรมอันนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง และสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นต่อองค์กร อีกด้วย