ประชุมรายงานความก้าวหน้าดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ eDocYRU

7 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสำนักงาน ITA ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ eDocYRU โดยมีอาจารย์ ดร.นโรดม  กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คุณอามีร  หะรง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้พัฒนาระบบ) และคุณฟาติน สะนิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ดูแล) โดยมีรายละเอียดในการประชุม ดังนี้
1. สรุปรายงานผลการดำเนินงานประชุมปฏิบัติการแบ่งปังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ เรื่อง (สรุปประเด็นการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ eDocYRU)
2. สรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาระบบประจำเดือน
3. สรุปผลการให้บริการระบบประจำเดือน