ประชุมปฏิบัติการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ หัวข้อ "สรุปประเด็นการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ eDocYRU"

23 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2561 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ได้จัดประชุมปฏิบัติการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ หัวข้อ "สรุปประเด็นการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ eDocYRU" ผุ้เข้าร่วมประชุมบุคลากรงานสารบรรณกลางของหน่วยงานส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิด และอาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงาน ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใช้งานระบบ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการนำระบบไปปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 47 คน ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา