ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนเว็บไซต์ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษระดับหลักสูตร

25 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.61 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานระดับหลักสูตร เพื่อชี้แจงกระบวนการในการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะครุศาสตร์ มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 34 คน