ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเว็บไซต์ของหน่วยงานระดับหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัย

16 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนเว็บไซต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของหน่วยงานระดับหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อกำหนดเกณฑ์ประมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามรูปแบบเดียวกัน