ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

16 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ได้มีการประชุมบุคลากรในงาน เพื่อชี้แจงการกำหนดประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ปี 2562