โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรม Micrsoft Word และ Microsoft Excel ขั้นสูง"

9 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรม Micrsoft Word และ Microsoft Excel ขั้นสูง" ให้กับบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ในการนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น - วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 700 บาท (เจ็ดร้อยบาท) ทั้งนี้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบของต้นสังกัด สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ คุณชุลี สุวรรณเรือง โทร. 073-299603, 080-7039910 สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์  http://gg.gg/awi93