กิจกรรมประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

17 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้ดำเนินงานการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยฯ โดยวิธีของ Webometrics Ranking of World Universities และได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งมีในตัวชี้วัดที 2 Impact (50%) ในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายใต้โดเมนมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นปัจจุบัน มีความทันสมัย และเป็นที่นิยม รวมทั้งเป็นการยกระดับในการพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป และเพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้หน่วยงานส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นที่่ยอมรับของสังคมภายนอก จึงได้มีการจัดกิจกรรม "ประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน" ครั้งที่ 3 ปี 2561 ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานไปตามเป้าหมาย จึงมีการกำหนดรายละเอียดในการประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน ดังนี้

1. แบบเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ตามข้อกำหนดการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 

2. กำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 5 ระยะ

  • ระยะที่ 1 ความต่อเนื่องของการปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาเว็บไซต์ และการจัดเตรียมเนื้อหาบนเว็บไซต์ (ใหม่) ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฏาคม 2561
  • ระยะที่ 2 การพัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์การประเมิน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561 (โดยผู้พัฒนาระบบ)
  • ระยะที่ 3 กรรมการตรวจสอบเว็บไซต์หน่วยงาน (รอบคัดเลือก) ตามเกณฑ์การประเมิน ตั้งแต่วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 
  • ระยะที่ 4 กรรมการให้คะแนนผลการประกวดเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 3-8 สิงหาคม 2561
  • ระยะที่ 5 ประกาศผลกิจกรรมการประกวดเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 

     

          3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน" ภายในมหาวิทยาลัย 

>> ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณฟาติน สะนิ โทร 22202
     งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ