อบรมการบันทึกข้อมูลคำสั่งไปราชการ

1 เมษายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์อบรมการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลคำสั่งไปราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบได้ถึงการไปราชการของบุคลากร โดยระบบดังกล่าว เป็นโมดูลย่อยของระบบบุคลากร(YRU-HRM)