เชิญบุคลากรส่วนราชการเข้าร่วมจัดสรรงบประมาณ 2561

10 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญบุคลากรส่วนราชการ เข้าร่วมการนำเข้าโครงการและจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 เข้าสู่ระบบ ERP ในวันที่ 12 ต.ค. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 เวลา 09.00 น. และชี้แจงกระบวนการบันทึกโครงการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้จะทำการเปิดระบบให้ผู้บันทึกโครงการดำเนินการ และตรวจสอบรายการต่างๆ ภายในวันที่ 12 - 17 ต.ค. 2561  เท่านั้น  พร้อมทั้งให้ส่งรายงานการจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ หรืออีเมล [email protected] ภายในวันที่ 17 ต.ค. 2560 ก่อนเวลา 12.00 น.