ผู้ดูแลเว็บไซต์

4 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ผู้ดูแลเว็บไซต์

นางสาวฟาติน สะนิ (22300)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สังกัด : ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : [email protected]

--------------------------------------------