รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม Infographic for Kid Summer Camp'2017

4 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวอบรม

(รับสมัครด่วน) ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เชิญเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Infographic for kid summer camp'2017 ระหว่างวันที่ 21-22, 28-29 ตุลาคม 2560 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือ
>> Clik ใบสมัคร
>> Clik ตารางอบรม