อบรมการใช้งาน Google Scholar ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวอบรม

เชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมการใช้งาน Google Scholar ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดดำเนินการกิจกรรมอบรมการใช้งาน "Google Scholar Citations Profile" ให้กับผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ประจำหน่วยงานและบุคลากรสายวิชาการทุกคณะ เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Profile ของบุคลากรในหน่วยงาน ในส่วนของบทความวิชาการและผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 ห้อง 605 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณฟาติน สะนิ โทรภายใน 22300