ภารกิจหลักของงาน

24 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ภารกิจหลักของงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร มี 3 ประการ 

                เพื่อให้งาน/กิจกรรม/โครงการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร บรรลุเป้าหมายและพันธกิจที่ได้วางไว้ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงได้กำหนดภารกิจหลักได้ดังต่อไปนี้

1. ด้านการบริการ

                บริการด้านการบริหารจัดการโครงการ การใช้งานระบบสารสนเทศ การเป็นวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร แก่ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น นอกจากนั้น ยังให้บริการด้านการให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับนักศึกษา (Project) จบการศึกษา และหน่วยงานภายนอก

2. ด้านการสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ด้านการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน การอบรม และการบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3. ด้านการพัฒนา

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (โปรแกรมซอฟต์แวร์) ภายในหน่วยงานส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อสนับสนุนการบริหารและบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอย่างมีประสิทธิภาพ