ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)

25 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดร.ศิริชัย นามบุรี
ตำแหน่งการบริหาร : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ตำแหน่งสายงาน : อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผลการดำเนินงานของผู้บริหารสารสนเทศ CIO 
 
- วิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ยุทธศาสตร์
- แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
- ข่าวสาร
- ปฏิทินกิจกรรม CIO