ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)

25 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี

ตำแหน่งการบริหาร : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตำแหน่งสายงาน : อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

e-Mail : [email protected]

ผลการดำเนินงานของผู้บริหารสารสนเทศ CIO 

- วิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ยุทธศาสตร์

- แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ

- ข่าวสาร

- ปฏิทินกิจกรรม CIO