บุคลากร

นายสุริยา นิภิรมย์
(รักษาการหัวหน้างาน)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22204)

อีเมล์ : [email protected]


นายนิรุซดุดดีน มะเต๊ะ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (22200)

อีเมล์ : [email protected]


นายนายไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22200)

อีเมล์ : [email protected]


นายอามีร หะรง
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22200)

อีเมล์ : [email protected]


นายทวีวุฒิ นากอหม๊ะ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22205)

อีเมล์ : [email protected]