บุคลากร

นางโซฟีนา ลาเม็ง
(รักษาการหัวหน้างาน)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (22203)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวฟาติน สะนิ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (223000)

อีเมล์ : [email protected]


นายนิรุซดุดดีน มะเต๊ะ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (22202)

อีเมล์ : [email protected]


นายนายไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


นายอามีร หะรง
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวศุภางค์ อุลมัย
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (22203)

อีเมล์ : [email protected]