การลงทะเบียนอุปกรณ์ (MAC Address) ในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (YRU-WiFi)

ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (YRU-WiFi)
เพื่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2558 นั้น
กำหนดให้อุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ อาทิ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลัยฯได้ ต้องมีการลงทะเบียนอุปกรณ์ (MAC Address)  ก่อนการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (YRU-WiFi) สามารถลงทะเบียน MAC Address อุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ได้ที่เว็บไซต์ http://macregister.yru.ac.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
หากพบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่งานบริการ One Stop Service ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 073-299676 (ภายใน 22400) เมล [email protected]  หรือคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/yruwifi/

สำรวจอุปกรณ์เครือข่าย ณ บ้านพักบุคลากร

เรียนถึง ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ บ้านพักบุคลากรทุกท่าน

เพื่อการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2558 นั้น

การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายด้วยตนเอง อาทิ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Switch) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) รวมถึงอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ที่มีสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยในภาพรวมได้  ผู้ใช้งานควรแจ้งและขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินการติดตั้ง เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ในการนี้ ทางงานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ขอสำรวจหรือผู้ใช้งานแจ้งอุปกรณ์เครือข่ายที่ทำการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ณ บ้านพักบุคลากร โดยมีช่องทางดังนี้

  1. แบบสำรวจอุปกรณ์เครือข่าย ณ บ้านพักบุคลากร
  2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
  3. โทรศัพท์ 073-299676 (ภายใน 22400)

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบ

แจ้งปรับปรุงตู้ Rack และติดตั้งเครื่องสำรองไฟสำหรับระบบสแกนลายนิ้วมือ

เรียน บุคลากรและนักศึกษาของ มรย. ทุกท่าน

วันนี้ (10 พ.ค. 59) ตั้งเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ทางศูนย์คอมพิวเตอร์และบริษัทผู้รับจ้าง จะดำเนินการปรับปรุงตู้ Rack และติดตั้งเครื่องสำรองไฟสำหรับระบบสแกนลายนิ้วมือ ณ ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคาร 20

ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าว มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ณ ห้องธุรการและห้องการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แจ้งปิดระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์กลางข้อมูล

เรียนถึง บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกท่าน
เรื่อง แจ้งปิดระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์กลางข้อมูล
 
ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับผู้รับจ้างปรับปรุงห้องศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) จะดำเนินการปิดระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ เพื่อจัดเก็บระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้า ในวันพฤหสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 23.59 น.
 
ในการดำเนินงานดังกล่าวในวันและเวลาที่กำหนด มีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จึงขอให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการใช้งานตามวันและเวลาที่กำหนด
 
ทั้งนี้ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ โอกาสนี้
 
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์

แจ้งปิดระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

เรียนถึง บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกท่าน

สิ่งที่แนบมาด้วย
1. ประกาศ มรย. การปิดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลว. 9 ก.พ. 59

          ด้วยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับผู้รับจ้าง จะดำเนินการย้ายระบบสายสัญญาณ อุปกรณ์เครือข่าย เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบห้องศูนย์กลางข้อมูล ติดตั้ง ณ ห้องศูนย์กลางข้อมูลใหม่ ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 19 ก.พ. 2559 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 22 ก.พ. 2559 เวลา 23.59 น.
          ในการดำเนินงานย้ายอุปกรณ์ดังกล่าว ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ มีผลต่อผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ระบบสารสนเทศ ระบบโทรศัพท์ชนิดไอพี ระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้งระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับห้องศูนย์กลางข้อมูล จึงให้ผู้ใช้งานหลีกเลี่ยงการใช้งานในวันและเวลาที่กำหนด
          ทั้งนี้ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบ
ศูนย์คอมพิวเตอร์

แจ้งปิดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

เรียน บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกท่าน

ด้วยทางบริษัทผู้รับจ้างปรับปรุงระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลกับศูนย์คอมพิวเตอร์ จะมีการดำเนินงานปรับปรุงห้องศูนย์กลางข้อมูล และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในวันที่ 11 ม.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเวลา 03.00 น. วันที่ 12 ม.ค. 59 (หรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ)

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบสารสนเทศทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถใช้บริการได้ ขอให้ผู้ใช้งานหลีกเลี่ยงการใช้งานในช่วงวันและเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจด้าน ICT ของ มรย.

เรียน บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกท่าน

         ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำแบบประเมินการใช้งานและความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกท่าน โดยทำการกรอกข้อมูลลงในแบบประเมินรูปแบบออนไลน์ได้ตามลิงค์ที่อยู่นี้ “แบบประเมินการใช้งานและความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”
          ทางสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบประเมินเป็นอย่างสูง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ
– บุคลากรและนักศึกษาท่านใดได้ตอบแบบประเมินรูปแบบเอกสารกระดาษแล้ว ไม่
ลิงค์ที่อยู่เอกสารแบบประเมิน

ระบบโทรศัพท์ชนิดไอพีสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ระบบโทรศัพท์ชนิดไอพีของ มรย. สามารถโทรออก-รับสายกับเครือข่ายโทรศัพท์ภายนอกได้ตามปกติแล้ว เมื่อเวลา 14.38 น. วันที่ 3 ธ.ค. 58

แจ้งระบบโทรศัพท์ชนิดไอพีข้อข้อง

ถึง บุคลากรของ มรย. ทุกท่าน

ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ชนิดไอพีของ มรย. ขัดข้อง ไม่สามารถโทรออก-รับสายจากเครือข่ายโทรศัพท์ภายนอก (การใช้งานระบบโทรศัพท์ภายในได้ตามปกติ) ทางทีมงานกำลังเร่งดำเนินการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อทราบ