ติดต่อเรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

Computer center Bureau of Science, Services and Information Technology
Floor 5, Information Technology Building Yala Rajabhat University Tel. 073-299699 ext. 22000