ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)

3 สิงหาคม 2560 (ฟาติน สะนิ) เกี่ยวกับหน่วยงาน


อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
ตำแหน่งการบริหาร : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ตำแหน่งสายงาน : อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
e-Mail : [email protected]

ผลการดำเนินงานของผู้บริหารสารสนเทศ CIO 


- วิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ยุทธศาสตร์
- แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
- ข่าวสาร
- ปฏิทินกิจกรรม CIO