ผู้บริหาร

25 เมษายน 2562 (ฟาติน สะนิ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 


(อาจารย์ ดร.นโรดม  กิตติเดชานุภาพ)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


(อาจารย์ ดร.บุญธิดา  จิรรัตนโสภา)
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


(นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


(นายมูฮามะ มะสง)
รก.หัวหน้างานระบบเครือข่าย


(นายสุริยา นิภิรมย์)
รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร