ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

30 มีนาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

ปรัชญา
          “พัฒนางาน  บริการไอที มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ”

วิสัยทัศน์
          “ศูนย์รวมไอทีทันสมัย  ร่วมใจเครือข่ายภาคี  บริการดีมีคุณภาพ  ”

พันธกิจ

 • วางแผน ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูงเพื่อให้บริการภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายภาคีทางการศึกษา
 • กำหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่ สอดคล้องกับนโยบายของชาติ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
 • เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ท้องถิ่น
 • เป็นศูนย์กลางการให้บริการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน มหาวิทยาลัย  ท้องถิ่นและเครือข่ายภาคี
 • วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและมุ่งสู่ Modern  University
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และฝึกอบรม


วัตถุประสงค์

 • จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
 • นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล  และการบริหาร
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT) ที่ได้มาตรฐานตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ นโยบายของชาติ
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโยยีสารสนเทศแก่บุคลากรภายในและ ภายนอก
 • จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ ต้องการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยภายใต้นโยบาย Modern  University
 • ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการด้านไอซีทีแก่หน่วยงานภายในและ หน่วยงานภายนอก
 • ส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยและประเมินความ คุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์
 • ให้บริการทรัพยากรไอซีทีอย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่า
 • ให้บริการบำรุงรักษาและซ่อม ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 • ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพแก่หน่วยงาน ภายในและเครือข่ายภาคี
 • ให้บริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ในสามจังหวัด ภาคใต้