บุคลากร

นายวันชนะ พรหมทอง
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 ( 22402)

อีเมล์ : [email protected]


นายวิโรจน์ วิรัตน์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 082-2644064 ()

อีเมล์ : [email protected]


นายอัสลัม เลิศอริยะพงษ์กุล
(เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 ()

อีเมล์ : [email protected]


นายซุลกีฟลี นาแว
(เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22403)

อีเมล์ : [email protected]


นายภูริเดช หอมจันทร์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22200)

อีเมล์ : [email protected]


นายสาทาริ มะเซ็ง
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22200)

อีเมล์ : [email protected]


นายอาทิตย์ ดือราโซ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22200)

อีเมล์ : [email protected]