บุคลากร

นายนิรุซดุดดีน มะเต๊ะ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22203)

อีเมล์ : [email protected]


นายวันชนะ พรหมทอง
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 ( 22402)

อีเมล์ : [email protected]


นายสาทาริ มะเซ็ง
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22200)

อีเมล์ : [email protected]


นายอาทิตย์ ดือราโซ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22200)

อีเมล์ : [email protected]


นายภูริเดช หอมจันทร์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22200)

อีเมล์ : [email protected]


นายซอพี บูแด
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22200)

อีเมล์ : [email protected]


นายซอฟวัน ป๊ะลาวัน
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22200)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวสตรา เอียดตรง
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22200)

อีเมล์ : [email protected]


นายฟากูรอซี สุหลง
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22200)

อีเมล์ : [email protected]


นายฟาริด หะยีเจ๊ะโวะ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22200)

อีเมล์ : [email protected]