บุคลากร

นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21005)

อีเมล์ : [email protected]


นายมูฮามะ มะสง
(รก.หัวหน้างานระบบเครือข่าย)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22401)

อีเมล์ : [email protected]


นายไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร
(รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22201)

อีเมล์ : [email protected]


นายสุริยา นิภิรมย์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22204)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวชุลี สุวรรณเรือง
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21003)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวฟาติน สะนิ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22201)

อีเมล์ : [email protected]


นายวินัย แคสนั่น
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22402)

อีเมล์ : [email protected]


นายอามีร หะรง
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 ()

อีเมล์ : [email protected]


นายนิรุซดุดดีน มะเต๊ะ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22203)

อีเมล์ : [email protected]


นายนายทวีวุฒิ นากอหม๊ะ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22200)

อีเมล์ : [email protected]