บุคลากร

นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21005)

อีเมล์ : sukbureeyah.k@yru.ac.th


นายมูฮามะ มะสง
(รก.หัวหน้างานระบบเครือข่าย)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22401)

อีเมล์ : muhama.m@yru.ac.th


นายไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร
(รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22201)

อีเมล์ : graitapon.t@yru.ac.th


นายสุริยา นิภิรมย์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22204)

อีเมล์ : suriya.ni@yru.ac.th


นางสาวชุลี สุวรรณเรือง
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21003)

อีเมล์ : chulee.p@yru.ac.th


นางสาวฟาติน สะนิ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22201)

อีเมล์ : fatin.s@yru.ac.th


นายวินัย แคสนั่น
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22402)

อีเมล์ : winai.k@yru.ac.th


นายอามีร หะรง
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 ()

อีเมล์ : amir.h@yru.ac.th


นายนิรุซดุดดีน มะเต๊ะ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22203)

อีเมล์ : nirusduddin.m@yru.ac.th


นายนายทวีวุฒิ นากอหม๊ะ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22200)

อีเมล์ : taveevut.n@yru.ac.th