ข่าวกิจกรรม

ปฏิทินศูนย์คอมพิวเตอร์

แผนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส