เชื่อมต่อสัญญาณ YRU-WiFi ไม่ได้

การเชื่อมต่อสัญญาณ YRU-WiFi
ชื่อของช่องสัญญาณ (SSID) ที่ให้บริการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฟรี
YRU-WiFi
แนวทางแก้ปัญหา

  1. ตรวจสอบการลงทะเบียนอุปกรณ์ผ่านระบบ YRU Passport ได้ที่ URL http://passport.yru.ac.th
  2. ตรวจสอบสัญญาณที่ให้บริกาาร
  3. ค้นหาสัญญาณ YRU-WiFi ที่มีสัญญาณดีที่สุด
  4. ทำการเชื่อมต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่